Spelregels

 1. De activiteiten die door de buurtsportcoaches buiten schooltijd en in de vakanties worden georganiseerd, zijn in principe voor eenieder gratis toegankelijk en in alle gevallen vrijblijvend.
 2. Indien een activiteit niet voor iedereen toegankelijk is, bijvoorbeeld vanwege leeftijd of anderszins, dan zal dat ter plekke duidelijk worden gemaakt door de buurtsportcoaches.
 3. De buurtsportcoaches zullen geen activiteiten aanbieden die op zichzelf gevaarlijk (dat wil zeggen schadeveroorzakend) zijn voor deelnemers of omstanders. Steeds zullen geldende veiligheidsmaatregelen en -voorschriften in acht worden genomen. Deelname geschiedt echter te allen tijde geheel op eigen risico van de deelnemer.
 4. De deelnemer verklaart dat hij/zij bekend is met het feit dat deelname een goede gezondheid vereist en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet.
 5. Er worden tijdens de activiteit geen losse voorwerpen, zoals telefoons, sieraden, horloges en anderszins, gedragen, of in de broekzak gehouden.
 6. Lange haren dienen in een staart gedragen te worden.
 7. Het is verplicht om schoeisel te dragen (bij een binnenactiviteit zijn dit zaalschoenen zonder zwarte zool).
 8. De deelnemer is te allen tijde vrij te beslissen zijn/haar deelname – aan bepaalde onderdelen of volledig – te staken en de buurtsportcoaches en eventuele begeleiders/vrijwilligers behouden zich het recht voor om naar eigen inzicht en op ieder moment personen de deelname te ontzeggen of de deelname tussentijds te beëindigen, dan wel de activiteit geheel te beëindigen.
 9. De buurtsportcoaches, begeleiders/vrijwilligers, de werkgever van de buurtsportcoaches, de gemeente en eventuele andere betrokken (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor: verlies, diefstal of schade van/aan eigendommen van deelnemers, enige door de deelnemer geleden of te lijden schade, van welke aard en in welke vorm dan ook, behoudens ingeval van opzet of grove schuld.
 10. De deelnemer vrijwaart de hiervoor genoemde (rechts)personen voor iedere aansprakelijkheid en vordering terzake. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals letsel (al dan niet blijvend) of overlijden.
 11. Indien ondanks het hiervoor bepaalde onherroepelijk wordt vastgesteld dat de buurtsportcoach(es) en/of de begeleiders/vrijwilligers en/of de werkgever van de buurtsportcoach(es) aansprakelijk is/zijn, dan is een eventuele schadevergoeding steeds beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het voorkomend geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd.